ආදරය කරද්දි දුක, සතුට, වේදනාව
දරා ගන්නට නොහැකි නම්.....
රතු නොකොට ඇස්
යනු මැන වෙන්වී............!!!!!

0 comments:

Post a Comment