ආදරේ දැක සිහින ලෝකෙට
මුලා වෙන්නට යනු එපා,..
ඔබෙ සෙනෙහස කෙනෙක් දුටුවිට
දුක්ක වී එනු එපා,...
ආදරෙයි යැයි කෙනෙක් කීවට
ඔහුට ආදරේ දෙනු එපා,...
ආදරේ තම හදේ පතුලෙම
නිදන් වී ඉන්නට එපා,...

0 comments:

Post a Comment