මතක අතරින් එබී
බොහො දෑ ඔබ මගෙන් අසයි
කදුලු පිරි නෙත් පියන්
ඔබට පිලිතුරු දෙයි..,,
"එදා මගෙන් ඔබවිදි සෙනෙහස
අදටත් එසේමයි"...
අකුරු ගලපමින් ඔබ මගේ
දෙනෙත් කියවයි...,
සිතේ තෙරපෙන සිතුවිලි
තවමත් දලුලා වැඩෙයි...
නන්නාදුනනා වේදනාවක්
හදවතේ ඔබමොබ
සක්මන් කරයි...
මතකය අතරින්
යලිත් ඔබ එබිකම් කරයි
බොහො දෑ ඔබ මගෙන් අසයි
කදුලු පිරි නෙත් පියන්
යලිත් ඔබට පිලිතුරු දෙයි....

0 comments:

Post a Comment