මේ අහස යටම


මේ පොළව උඩම
අපි හමුවුනා

අපි වෙන්වුනා
මේ පොළව මතම
ඒ අහස දෙස බලන්
මම තාමත් හඩනවා...
සයුර ලෙසම
සතර අතට
විහිදුනු නුබෙ
සෙනෙහෙ කන්ද
අහසට බට
හිස් සුසුමක් මෙන්
ගිලිහී යද්දී..
සද පිරුනු දිනක
ඒ අහස දෙස බලන්
මම තාමත් හඩනවා
..

0 comments:

Post a Comment