ආදරය කියන්නේ ජලය වගේ
අපිට ඒ ජලය ගන්න පුළුවන්
ඒත ඒකට විධි 2 ක් තියෙනවා
එකක් තමා
අපේ ගෙදර තියන ටැප් එකෙන්
අනිත් එක තමා පාරේ තියන ටැප් එකෙන්
ඒත් පාරේ තියන ටැප් එකෙන් හැමෝම ජලය ගන්නවා
ඒකට මුඩුක්කුවේ අයත් එනවා
ඒත් ගෙදර තියන ටැප් එක එහෙම නෙවෙයි
ඒකේ ජලය ගන්නේ අපි විතරයි
ඒත් ඒකට අපි බිල ගෙවන්න ඕන
බිල ගෙව්වේ නැත්නම්
දෛවය කියන ජල සම්පාදන මණ්ඩලයෙන්ආදරය කියන
ජලය කපලා දානවා

0 comments:

Post a Comment