මල්ල හිස් කරවන
සැහැල්ලුව වනසන
සිතට දුක ගෙන එන
මහ විකාරෙකි මේ කරුම පෙම


'කරුම පෙම'..???
වදන නම් අපූරුය..
නමුදු,,,
පෙම් 'කෙරුම'!
නොවෙද, කරුමෙට හේතුව???

0 comments:

Post a Comment