මා තුරුලට වී ඔබ දුන් හීනය
කවදාවත් නෑ ඉටුවන්නේ
ඒ සිහිනය යලි මනසට එනවිට
කදුලයි තනියට ලග ඉන්නේ

ඔබ මා අතහෙර වෙනතක ගියට
නෑ මා ඔබ හට දුක් දුන්නේ
යලි මා තුරුලට ඔබ එනවානම්
එයයි මගේ සිහිනය වන්නේ

0 comments:

Post a Comment