ආදරේ හදවතට එන්නෙ
හරිම හෙමිහිට....
ලස්සනට.....
හරියට හීන් පොද වැස්සක් වගේ....
ඒත්...
ඒක ආපහු යන්නෙ
මුලු හිතම කඩාගෙන.....
හරියට මහ ගං වතුරක් වගේ.....

0 comments:

Post a Comment